ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רמו

ב"ה, ו' ניסן, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מער"ח ניסן, ולפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לקביעות עתים שלו בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וכנראה גם אינו מקשר כלל לזה את כל הענין שכותבו - שאפשר זהו מתרץ גם הבלבול שיש לו בהענינים אודותם כותב, שהרי פנימיות התורה נקראת אילנא דחיי דלית תמן לא קושיא לא מחלוקת וכו' דלא יתפרנסון ת"ח מע"ה אלא מסטרא דטוב כו' כדברי רעיא מהימנא משה רבינו ונתבארו בספר תניא קדישא לרבנו הזקן, אגרת הקדש סי' כו.

ידועה הקושיא שהרי כו"כ שאין עוסקין בהנ"ל ובכל זה מבלים ימיהם ושנותיהם בנעימים.

אבל נוסף על כל הביאורים לקושיא עתיקה זו, הרי אינו דומה זה שהשגחה העליונה זיכתו לדעת מענין תורה זו של תורת החסידות וגם התחיל בלימוד זה ואולי יותר מהתחלה, לאלו שלא זכו שידעו על כל מציאות האמורה, וק"ל.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא ומבלי לחכות על התעוררות ורמזים נוספים, יקבע עתים ללימוד בפנימיות התורה בכל יום ויום ובהוספה ביום הש"ק אשר קדש הוא לה', והקביעות תהי' לא רק קביעות בזמן אלא גם בנפש, ויורווח לו בענינים הרוחנים והגשמיים גם יחד, והלואי שיבשר טוב בחוזר בכל האמור.

בברכת חג פסח כשר ושמח.