ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רמח

[ז' ניסן תש"כ]

פשוט שצריך לסדר שם מכירת חמץ.

התועלת - ודאית. ונוסף על העיקר (הענין דב"י וב"י) גם ההתעוררות וזכרון ע"ד איסור חמץ. מנהג אבות וכו' וכו'.

החשש - דשמא יטלו מן החמץ באמצע חה"פ וכו': 1) פשיטא שכמה מהנ"ל לא יעשו זה. 2) גם בהנוגע להנחשדים - ודאי כודאיות התיקון - לא הוי. 3) אפילו בהנוגע להנוטל - לכמה דעות לא בטלה המכירה [כן משמע דעת אדה"ז סתמ"ח סע' יג-יד], כ"א גוזל הוא מה שנוטל ותו ל"מ. 4) אפילו להאומר דבטלה המכירה - י"ל דזהו מכאן ולהבא - וניצל מאיסור ב"י וב"י עד שעה זו. ולאו שאין בו מעשה - לכמה דיעות אין לוקין עליו אף בעשה מעשה. 5) אפילו למ"ד דלוקין עליו - צ"ע מה מכריע: כל ח' ימי חה"פ באיסור דב"י וב"י אלא באופן שאין לוקין - או זמן יותר קצר, אלא שרגע אחד - רגע ביטול הקני' - קאי בלאו דלוקין עליו. 6) אפ' את"ל דבטלה המכירה למפרע - הנה אדרבה לפי זה י"ל שאין כאן מעשה ואין לוקין ע"ז, כי מעולם לא הייתה מכירה, ואין מקום לקני' בתוך חה"פ.

יברר אצל הרבנים דשקו"ט עמהם: האפשר להוסיף והתועלת בהוספה בשטר הנ"ל: א) דישראל המוכר באם ירצה או בא כוחו יהי' מורשה מהנכרי הקונה, ושלא עמלק"פ, למכור בשבילו או לתת במתנה מהענינים הנמכרים.

או ב) שמוכר לו כו' עד למדידה בעחה"פ, ולבד מה שילקח מהדברים המנוים בשטר גם בימים שלאח"ז.

ומובן שיזהירו את המוכרים שאסור להם לעשות הנ"ל. אבל גם אם יעברו על איסור זה - אין כאן חשש ביטול מכירה כיון דאדעתא דהכי כו'.

ז'רמח

נדפסה בהגש"פ עם לקוטי טעמים וביאורים (הוצ' תשמ"ו ואילך ע' תנג). והוא מענה למו"ה שמואל פסח שי' בוגומילסקי - לשאלתו בשם הרב שפייזמן (ראה לקמן אגרת ז'שיט), אם כדאי לסדר מכירת חמץ בעיר שאפשר שכמה מאלה שימכרו יטלו מהחמץ בתוך הפסח.

בשוה"ג מהמו"ל שם: בכמה פרטים בהמכתב דלקמן שקו"ט בכמה ספרים - ראה בהמובא: שד"ח מערכת חו"מ כלל ט' ס"ק לה; שערים מצויינים בהלכה לקצשו"ע סו"ס קיד; אוצר הפסח (נ.י. תשכ"ו) סי' תמד. תמח; ערב פסח שחל בשבת (ארה"ק תשל"ד) פ"ד בתחילתו. ועוד.