ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רמט

ב"ה, ח' ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות

וכו'

מו"ה ישראל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מד' ניסן.

ולקראת חג המצות זמן חירותינו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח, ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח, מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה, ובפרט שעבודת השם, כמצווה עלינו בתורתנו תורת חיים, הרי היא בכל עניני האדם ובמשך כל היום וכל הלילה, וכמו שנאמר בכל דרכך דעהו.

בברכת החג.

נ.ב.

נעם לי לקרות במכתב כת"ר האמור ע"ד עריכת השאלון בשביל תלמידי הישיבה, שרואים במוחש איך שזה מעורר התענינות ומוסיף בשקידת התלמידים.

ויהי רצון שיוסיף בכל האמור כהנה וכהנה (וכדרז"ל סנהדרין כא, א) ועד למאד מאד וכפירוש רבנו הזקן, בלקו"ת פ' שלח (לח, ג).

והרי גם זה ענין זמן חירותינו, חג הפסח, וכמ"ש בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, עבודה דוקא שזהו ענין היגיעה, ויגיעה ביותר, וכדיוק רבנו הזקן מלשון עבוד עורות, עיין תורה אור ריש פרשת משפטים.

במ"ש אודות נסיעת תלמידים מכאן בישיבת תו"ת באה"ק ת"ו, הרי נמסר הענין להנהלת תו"ת דכאן, ובטח יבואו בדברים עמהם.

ז'רמט

מו"ה ישראל שי': גרוסמן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקסו, ובהנסמן בהערות שם.