ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רנ

ב"ה, ט' ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הר"י שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום ההילולא של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע.

ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בקשר עם הגיעם לעול תורה ולעול מצות.

ויהי רצון שמבן שלש עשרה למצות יגדלו לבן ט"ו לגמרא וכו' והוריהם שיחיו ירוו מהם רוב נחת אמיתי, הוא נחת יהודי חסידותי.

וגדול זכותם של כל אלו שגדלום וחינכום בדרך המלך מלכו של עולם וראו פרי טוב בעמלם תלמידים שכל רואיהם יכירם כי זרע ברך ה' המה.

ומענין לענין באותו ענין, כיון שגדלו בדורנו, דור השמד ר"ל גזירות איומות וכו' מצרים שאין כמוהם, יקוים גם עתה בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא ובמהרה בימינו ממש, שיאמרו, זה א-לי ואנוהו, וכדרז"ל, הם הכירוהו תחלה, בביאת גואל ראשון הוא גם גואל אחרון, משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה.

בכבוד ובברכה לחג פסח כשר ושמח.

נ.ב.

למנהג כמה מאנ"ש שבחורים היורדים לפני התיבה מסרבים לעטוף טלית ועד"ז בעלי' לתורה הגבהה וכיו"ב.

מיוסד האמור על הוראת כ"ק רבותינו נשיאינו (כנדפס בהיום יום יט כסלו) אין הש"ץ מתעטף בטלית למעריב, לא בשויו"ט ולא בר"ה - שמזה מובן שאין בזה פגיעה כלל וכלל בכבוד הצבור וכיו"ב, שמזה בנין אב גם בהנוגע לתפלת הבקר אלו שאין עוטפים טלית גדול כשמתפללים בפני עצמם.

וע"פ ספור תורתנו [שגם סיפור התורה הוראה היא] (סוכה לב, ב): רב אחא ברי' דרבא מהדר וכו' הואיל ונפיק מפומי' דרב וכו' ובפרט שבנדון דידן הרי יש גם הענין דעשיית ברכה שכמה שקו"ט בזה, והעצה היעוצה הכי פשוטה לצאת מספק ברכה שלא להכנס לכל שאלה זו, וק"ל. מובן שכל האמור הוא באופן שלא לבוא לידי מחלוקת שהרי גדול השלום וכל התורה לא ניתנה אלא לעשות שלום בעולם.

ז'רנ

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 276 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הר"י: יעקובוביץ, קרית גת. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תתקפד.

לעטוף בטלית: ראה גם לעיל ח"ט אגרת ב'תתלב, ובהנסמן בהערות שם.