ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רנא

ב"ה, ט' ניסן, תש"כ

ברוקלין.

כבוד המסובים בשמחת חתונה של האברך

הוו"ח אי"א

נו"נ התמים הרי"ש שי' הבאים על החתום

במכתב ברכה

ליום ההולדת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתב ברכה האמור. וכבר מלתם אמורה בתורתנו הק' תורת חיים, כל המברך יתברך, אלא שבברכתו של הקב"ה שהיא מרובה על העיקר.

וביחוד כאשר באה הברכה מתוך התועדות חסידותית, וכידוע דברי רבנו הזקן ע"ד הפתקא אשר משמי שמיא נחתא וכו' דאס וואס עס קען אויפטאן א חסידישער פארבריינגען קען מלאך מיכאל ניט אויפטאן, וביאורו בזה כמובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר נדפס בקובץ מכתבים א'.

ובברכת השי"ת האמורה מובן וגם פשוט שנכללת משאלות לבב כל אחד מישראל בתכ"י חג פסח כשר ושמח, חירות אמיתית, ולהמשיך מהשמחה וחירות בכל ימות השנה.

בכבוד ובברכת חג פסח כשר ושמח.

ז'רנא

הרי"ש: לנדא.

ליום ההולדת: בי"א ניסן.

דברי רבנו הזקן: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתצט, ובהנסמן בהערות שם. חי"ז ו'תצב.