ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רנו

ב"ה, י"א ניסן, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מסרתי המענה שלו להמל"ח, אבל בכלל מוכרחני להביע תמיהתי, שהרי לדעתי היחס לזה צ"ל מתאים להמציאות, ז.א. שהוא מוסד של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ומתנהל על ידו, שהרי פעולות צדיקים קיימות לעד, ומזה מובן שכל הלוקח חלק ועאכו"כ מי שהוא ב"כ המיסד ונציגו וביחוד מקום מרכזי, ה"ה נציגו ושלוחו של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ושלוחו של אדם כמותו ה"ז נאמר ביתר שאת לגבי צדיקים שה"ה למעלה מהגבלת מקום וזמן, ובפרט לאחרי הסתלקות הילולא שלהם, וכו', וכמובן מביאור אגה"ק סכ"ז לרבנו הזקן, הואיל (בחי' הרוח שלו) ואינה בתוך כלי ולא בבחי' מקום גשמי, עיי"ש, ובהתבונן בהאמור הרי מובנת הפליאה והתמי' לכתבו שכיון שהתבטא פ' באופן בלתי מתאים או גם עשה פעולה בלתי מתאימה, הרי מי שהוא מוכן להפסיק ח"ו השליחות והנציגות. ולאי הבנת הענין איני מאריך בזה, ואולי יש טעמים כמוסים בהאמור.