ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רסא

ב"ה, ערב פסח, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' ניסן.

נעם לי לקרות בו מההצעה לערוך כנוס של תלמידי ביה"ס במחוז שלו בקשר לשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט.

ומובן שכיון שמוזכר בזה גם נגינה, צריך להבטיח (באווארענען) שתהי' רק ע"י הילדים והגברים לבד, וק"ל.

בהנוגע להפרדה, הרי באם שזה אפשרי, כדאי לעשות הכנוס בבת אחת לילדים ולילדות, בכדי שיובלט ענין ההפרדה, אבל פשוט באם אי אפשר להבטיח ההפרדה או ספק אפילו, ועוד יותר ענין הנגינה, הרי אין ברירה וצ"ל התנאי דאי אפשר בלא"ה - שיהי' שני כנוסים.

במ"ש אודות חילוק בתור מתנה, - נמסר להמל"ח ע"ד הקונטרס מנחה מעריב, ואולי כדאי להעתיק השיחה דבגן ישראל כאן ללה"ק, שמתאימה להתלמידים-ות מגיל הנ"ל, והרי באו בה פתגמים מכל נשיאינו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכת חג פסח כשר ושמח לו ולב"ב שליט"א ולבשו"ט.

נ.ב.

מתאים להענין נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

ז'רסא

מו"ה שמואל שי': חפר, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתצא. לקמן ז'תא.

השיחה דבגן ישראל: ראה לעיל חט"ו אגרת ה'תרלג, ובהנסמן בהערות שם.