ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רסב

ב"ה, ח"י ניסן, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ עם המצורף אליו.

ובעת רצון יזכירוהו ואת כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ולפלא גדול שבכל מכתביו אינו מזכיר דבר מפעולותיו בקדש, ז.א. במילוי התפקיד להפיץ התורה ומצותי' בכל מקום שידו מגעת, והרי סו"ס ברור הדבר, שעניני תורה ומצות הם הן הצנור והכלים לברכת השי"ת והמשכתם, והשתדלות בדרך הטבע אין זה אלא עשיית כלים בדרך הטבע למה שכבר נפסק ונמשך מלמעלה, ולא עוד, אלא שעשיית כלים אלו מוכרחת מפני סדרי העוה"ז ולא בעצם הדבר, וכמבואר כ"ז בכ"מ ומהם בקונטרס ומעין ע"פ הכתוב וברכך ה"א בכל אשר תעשה. ומזה בכש"כ וק"ו, ומה בהשתדלות עשיית ענין שאינו אלא כלי מתייגעים ומשתדלים ביותר מבלי הבט על כל מונע ומעכב, עאכו"כ איך שצריכה להיות השתדלות בהנוגע להעיקר, ובגודל פשיטות הדבר בודאי שלדכוותי' אין צורך בביאור נוסף.

וינעם לי להתבשר טוב בהנ"ל בהקדמה אשר היכולת ניתנה לכאו"א מבני ישראל לעשות בהנ"ל, כיון שכל אחד נצטוה בזה, ובודאי נאמנים דברי הבעש"ט ונשיאי חב"ד בביאורם בזה, שזהו מ"ש מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ.

בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

המזכיר