ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רסג

ב"ה, ח"י ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים שי'

הלוי

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מערב חג הפסח זמן חירותנו, בו כותב אודות הצלחת הפעולות, וביחוד בשטח החינוך על טהרת הקדש אף שעדיין חסר כו"כ, ותקותי חזקה שההצלחה דעד עתה תעורר בו כחות נוספים וכחות פנימיים ועצמיים להשתדל בהענינים כהנה וכהנה, ומכש"כ וק"ו, ומה בהשתדלות בהתחלת הדבר שאמרו חז"ל כל התחלות קשות, הצליחו השי"ת במצב ההוה עאכו"כ, אף שמובן שמצער הדבר ביותר מה שישנם גורמים שמפריעים וכו' ככתבו, אבל אין אתנו יודע עד מה בטעם הנהגת עולמנו זה הגשמי, שנקרא עולם הקליפות וכו', וכמ"ש בתניא פרק ו' ול"ג ובכ"מ, והרי רואים נפלאות תמים דעים, אשר דוקא בעוה"ז ניתנה התורה ודוקא בעולם זה נתאוה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים, עיין שם בתניא פרק ל"ו, אלא שעל האדם שנשמתו היא חלק אלקה ממעל ונברא בצלמו ודמותו, להכין הדירה ולשפרה וק"ל.

ויהי רצון שיעשה בהאמור בתוככי כללות פעולות הפצת היהדות ומצותי' מתוך חירות אמיתית מכל ענינים המבלבלים לעבודת השם יתברך מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ולחג פסח כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

ז'רסג

מו"ה חיים: בנימיני, משואות יצחק.