ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רסד

[ח"י ניסן, תש"כ]

במענה למכתבו אודות הצעות נכבדות עבור בנו... שי' וכבר התראו שני הצדדים ומסכימים, והנ"ל הוא בידיעתו והסכמתו המלאה של בנו... שי'.

ויה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ולבנות בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

ז'רסד

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 571.

של בנו: המבוגר מאחיו הנ"ל.