ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רסה

ב"ה, ח"י ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ צנמ"ס

וכו'

מוהרש"י שי'

שלום וברכה!

בקשר עם מקום הרבנות שהתפנה לאחרונה ברמת גן ע"י פטירת הרה"ג וכו' הר"מ אכסלרד, וכן בתל אביב ביהכ"נ נחלת בנימין.

תקותי חזקה שמנצל כת"ר שי' כל השפעתו במלא המרץ והתוקף, שהמ"מ יהי' כתוכן התואר ממלא מקום הנפטר בהנוגע לעניני תורת החסידות ומנהגי'.

ולגודל ערך ופשיטות הנחיצות בזה, בודאי שאין להאריך, ולא באתי אלא בהתאם למאמר חז"ל אין מזרזין אלא למזורזין, וינעם לי להתבשר מהפעולות בהנ"ל ומהצלחתן.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו.

א. קווינט

המזכיר

ז'רסה

מוהרש"י: זוין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'סו, ובהנסמן בהערות שם.

מקום הרבנות: ראה גם לקמן אגרת ז'רפב. ז'שנו.

פטירת... אכסלרד: ראה לעיל אגרת ז'רכ.