ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רעג

ב"ה, כ"ה ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ מו"ה

יהודא ליב

שי' וזוגתו מרת האדא רייזל תחי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל הודעתם מביאתם צלחה למרוקה, למילוי שליחותם, השליחות של כאו"א מבני ובנות ישראל, כמאמר המשנה, אני נבראתי לשמש את קוני, וכמבואר מרבותינו נשיאינו, שהוא הוא הענין דהפצת נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות ועניני' והדרכותי'.

ויהי רצון שיעשו בזה מתוך שמחה וטוב לבב, ובמילא במרץ הדרוש ויצליחו, ובפרט שזכות הרבים מסייעתם.

המחכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ז'רעג

מו"ה יהודא ליב שי': רסקין, קסבלנקה. אגרת נוספת אליו - לקמן ז'רפט.