ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רעז

ב"ה, כ"ז ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מנחם ישראל שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מא"ח הפסח, בבשורה טובה בהנוגע להתועדות בסעודתא דמשיחא ובהנוגע לביהכ"נ חב"ד, מקדש מעט בבני ברק, ויהי רצון שזה המקדש מעט יגדל ביותר וביותר עדי נזכה לקיום היעוד דהמשכת וגילוי ביהמ"ק השלישי ובעגלא דידן.

בהתענינות מיוחדה קראתי מ"ש אודות השגחה פרטית שראה וכן מ"ש הפ"נ, ומובן שבודאי ובודאי טוב עשה, ולפלא גם הספק בזה, אפילו בימים סתם, ובפרט שהי' האמור בימי סגולה דזמן חירותנו, וכמבואר ענין חירות זו גם במכתבי הכללי לחג הפסח דהשתא, וביחוד שהי' זה בקישור לקיום מצוה, שאז שורה במקיים המצוה יהי' מי שיהי' א"ס ב"ה, ולא בהעלם והסתר כי אם בגלוי עד כדי כך שצריך לקום לפניו, כמבואר בתניא פל"ו ונתבאר גם במאמר חסידות דשבת מברכין חדש זיו.

ויהי רצון שמכאן ולהבא ינצל כל האמור לבש"ט בטוב הנראה והנגלה, ויבשר טוב בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

בברכה לבשו"ט.

ז'רעז

מו"ה מנחם ישראל: מלוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתנא, ובהנסמן בהערות שם.

מ"ש הפ"נ: בערב שש"פ נשלחתי עם חברי התמים ר' ישראל צבי [הבר] לבחור מקום מנוחה עבור איש החסד... ר' דוב גנזבורג ז"ל בעיה"ק צפת... כיון שהי' עוד זמן לבוא הארון, נגשנו לציונו של האריז"ל הק' וכתבתי פ"נ שיתפלל עבור כללות עדת אנ"ש בארץ ובכל מרחבי תבל.