ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רעח

ב"ה, כ"ח ניסן, תש"כ

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים כו' מו"ה נחמן

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה ניסן.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להענינים אודותם כותב.

ויהי רצון, שההתועדויות אודותן כותב תפעלנה במשך כל השנה כולה, ובאופן דאשה כי תזריע וילדה זכר (כשההתעוררות באה באתערותא דלתתא הרי היא בת קיימא, עיין לקו"ת ר"פ ויקרא), ובמילא יקוים מצות משה רבנו לישראל אותו יצה"ר תעבירו מלבכם ותהיו כולכם כו' ועשיתם כן וירא אליכם כבוד ה' (ספרא שמיני ט, ו), ויהי' זה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

המתבונן אפילו לשעה קלה בדברי ספרא האמור שהוא החמור בספרים ספרי הלכה (תוס' ברכות חי, ב) הרי מוכרח להודות שאין לך פנימיות התורה יותר בחלק הלכות שבתורה מהנ"ל.

נתקבל מכתבו מח"י ניסן, שכנראה הלך בדואר הרגיל. וכן ז"ע מכתבו מער"ח זיו.

ז'רעח

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 304. נוסח דומה נשלח לכמה.

מו"ה נחמן שי': סודאק, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'עה, ובהנסמן בהערות שם.