ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רעט

ב"ה, כ"ט ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בן ציון

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה ניסן.

ובהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתי את זוגתו שתליט"א לרפו"ק ולרפו"ש וגם אותו, מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון, שכיון שנמצאים אנו בחותם וסיום חדש ניסן הוא חדש הגאולה וערב ראש חדש אייר הוא חדש זיו, הרי יהי' כן בענינים הכללים והפרטים גם יחד, ויבשר טוב בטוב הנראה והנגלה מתוך מנוחה שמחה וטוב לבב, והרי היפלא ממנו (מהשי"ת) כל דבר, אלא שע"פ הוראת רבותינו נשיאינו יהא נעשה זה בחסד וברחמים, רחמים פשוטים וחסדים גלוים, והרי השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, ושנת השמונים להולדת כ"ק מו"ח אדמו"ר בעלמא דין, אשר אין צורך ביאור סגולת ימים שבועות וחדשים ושנה זו, ובלבד שינצלום במילואם, וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, ינצלום ניט אויף פערל גרופען אין זופ, נאר אוף שנירלעך פערל (מרגליות) אויפן האלז.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'רעט

מו"ה בן ציון: שמטוב, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'דש, ובהנסמן בהערות שם.

וכפתגם: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תתקעה ובכ"מ.