ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רפ

ב"ה, כ"ט ניסן, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים צנמ"ס וכו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו בצירוף ספרו קיצור דרכי תשובה, ות"ח ת"ח על הספר, אשר רוב עמל השקיע בו וגם חכמה יש בזה כמובן וגם פשוט.

ויהי רצון, אשר עוד רבות בשנים ירבה חיילים לאורייתא גופא דאורייתא ונשמתא דאורייתא (זח"ג קנ[ב], א), וכמו שמרמז בהפתיחה אשר ידו נטוי' לחזור ולהדפיס כתבי האריז"ל הארי החי.

ואם בכלל בדורות האחרונים הדגישו רז"ל וחז"ל גודל ההכרח בלימוד פנימיות התורה, ובדורנו בפרט לאחרי גילוי המאור של הבעש"ט ז"ל שנתגלתה בתורת החסידות בהסבר הכי גדול, ההכרח גדול במאד מאד (יעוין בפירוש וכפל הלשון מאד בלקו"ת לרבנו הזקן, בעל התניא והשו"ע, פ' שלח, נו, א. נו, ג).

וכיון שמוכרח הדבר, בודאי שניתנו היכולת והאפשריות ללמוד להבין בהבנה והשגה דוקא, וכמבואר בכ"מ דיוק הלשון בזהר הק' למטעם ולמסבר וכו', ובפרט ע"פ אגרת הקדש של הבעש"ט ז"ל, לכשיפוצו מעינותיו, קאתי מר דא מלכא משיחא, והרי השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'רפ

מו"ה יצחק: אמסעל, ברוקלין.