ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רפד

ב"ה, ה' אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מאדר"ח אייר, ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומובנת ההבהלה נוסף להפליאה ותמי' הכי גדולה על סיום מכתבו, בו כותב שהתפטר מלהיות וכו' אלא שממשיך ללמוד עם שלשה בחורים ואברך וכו', והיאומן כי יסופר שזהו האופן שמנצל כל יכולתו שצריך להיות בעבודת האדם כמאן דבעי למהוי, וכמובן ממאמר רז"ל שלא ברא הקב"ה בעולמו דבר לבטלה, שמזה מובן וגם פשוט אשר אם לא ניצל כל יכלתו, הרי זה מבלבל כללות הבריאה וסדרי' ובפרט ע"פ המבואר בתורת הבעש"ט ענין השגחה פרטית, אשר כל פרט משלים הכוונה העליונה, שמזה מובן שאם הפרט ח"ו מחסר לנצל יכלתו וכו' וקשה להאריך בדבר המבהיל ובפרט לזה שזכה להיות כמה זמן במשרת משפיע על אחרים בעניני דא"ח והנהגותי' (שהיסוד בזה שמחה וטוב לבב ובמילא) מרץ הכי גדול, ותמורת זה עינו "טובה" בשלו ובשל אחרים וכנ"ל לומד עם... שלשה בחורים ואברך אחד.

מובן שבטח יש מקום שיכתוב התנצלות שפלוני לא התנהג כדבעי וכו' אבל הרי אין זה פוטר אותו כלל מקיום התורה ומצותי' - מה שפלוני אינו מתנהג בענינו הוא כדבעי, ובכלל הרי שערי תירוצים לא ננעלו ואפילו כשהענין המוקשה ומופרך במקומו עומד.

ויהי רצון שעכ"פ תיכף בקבלת המכתב יוסיף להשפיע בסביבתו ולכל לראש בישיבת... ובאופן דופרצת כפשוטו ומשמעו ובלי כל אמתלאות ונוסף על החובה להוסיף בכל יום ויום בענין דופרצת של היום יהי' ג"כ מילוי החסרון שבעבר וע"ד המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל וכו' ואין לך דבר העומד בפני הרצון גם בהנ"ל...

בברכה לבשו"ט בכל האמור.