ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רפה

ב"ה, ה' אייר, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מר"ח אייר, בו כותבת איזו סברות בהנוגע למקום עבודתה בחינוך על טהרת הקדש על זמן לימודים הבע"ל, ומזכירה גם כן תוכן השיחה ביו"ד שבט הילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שאין לרדוף אחרי גדולות דוקא וכו'.

והנה בהנוגע לשטח החינוך נוספה על נקודה האמורה עוד נקודה, וגם היא עיקרית, שלפעמים הכי רבות קשה לשער עתידם של התלמיד-ה ויכולתם, ז.א. שאפשר ואפשר שאפילו אלו הנראים לפשוטים בהשקפה ראשונה, הרי בעתיד אפשר שיתגלו בהם כשרונות או כח התמדה ושקידה כזה שיצליחו בלימודם ובהנהגתם הרבה יותר מבעלי כשרון סתם, ודוקא הם יהיו לתפארת ביה"ס והמחנכים מורים/ות שלהם, וכמו שראו במוחש בכל הזמנים גודל הפעולה של כח ההתמדה אפילו [כ]שהכשרון הי' פשוט, וכן שנתגלו כשרונות יוצא מן הכלל שמתחלה לא שיערו זה כלל, ובפרט בביה"ס בה עבדה עד עתה, שכנראה מתיאורה, מתאימה לזה מאמר חז"ל, הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה והרי דוקא ביחס לביה"ס זה יש לה אחריות מיוחדה ובודאי גם נטי' מיוחדה, שהרי טבעי הוא שאדם חס על מעשי ידיו.

מהאמור לעיל מובנת חוות דעתי, שתמשיך מתוך תקוה חזקה ובטחון בביה"ס בה מכהנת בקדש עד עתה, ובודאי המסירה שלה לעבודתה האמורה, יהי' הצנור והכלי לתוספת הצלחה בעבודתה ולתוספת ברכה גם בעניני' הפרטים ובעניני בני המשפחה אשר כבקשתה יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שעל שמו נקרא בית הספר וברוחו מתנהל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

כבקשתה נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.