ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רפח

ב"ה, ו' אייר, תש"כ

ברוקלין.

האברך מאיר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' לחדש אייר.

א) בהנוגע לאמירת תחנון בקשעה"מ במוצש"ק,

מובנת ההוראה מאמירת תחנון בסליחות במוצש"ק שהוא לאחר חצות לילה, שמזה נלמד בשאלתו, שתלוי בזמן קריאת הק"ש לפני חצות או לאחרי'.

ב) בכפילת שלש התיבות בק"ש,

ידועות הדיעות בזה בשו"ע ואחרונים, ולפלא ששואל מעבר לים, ובהנוגע לפועל ישאל אצל זקני אנ"ש ומעשה רב.

נעם לי לקרות במכתבו מפעולותיו במסגרת צעירי אגודת חב"ד ובודאי גם על חבריו ישפיע בהאמור, ויהי רצון שגם עי"ז יתוסף בברכות השי"ת בהתמדתו ושקידתו בלימודו בתורת הנגלה והחסידות ובקיום המצות בהידור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'רפח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 414 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

האברך מאיר: מינצברג, ירושלים.