ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רפט

ב"ה, ז' אייר, תש"כ

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יהודא ליב שי' וזוגתו מרת האדא רייזל

תחי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום הראשון, ר"פ מבואם צלחה לכאזא והתחלת עבודתו בקדש במוסד הק' מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

ובודאי אשר יעשה בזה בשמחה וטוב לבב אמיתיים, שהרי ביסוסם והתפתחות מוסדות אלו ה"ה רצון נשיא ישראל מו"ח כ"ק אדמו"ר וחפצו האמיתי, ואשרי חלקו של כאו"א שהשגחה העליונה נתנה לו היכולת לקחת חלק בזה.

ביחוד נעם לי לקרות במכתבו ע"ד פעולות זוגתו תחי' ועבודתה בחינוך בנות ישראל ובעניני הסמינר, והרי גם בהתבוננות קלה נראית בזה השגחה

פרטית - השתלשלות הענין איך שהיתה מדריכה אחרת וכו'. וק"ל.

ויהי רצון שבכל הנ"ל יהי' הסדר דופרצת וגו', ובמילא יהי' בהצלחה והרי זה ג"כ הצנור והכלי לכל ענינים שלהם וגם הפרטים, ואחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

בברכת הצלחה לכאו"א מהם בעבודתם בקדש הנ"ל

מ. שניאורסאהן

ז'רפט

מו"ה יהודא ליב שי': רסקין, קסבלנקה. אגרת נוספת אליו - לעיל ז'רעג.