ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רצא

ב"ה, ט' אייר, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה חיים

שאול שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' אייר, בו כותב הסברא ע"ד ביקור כאן בימי תשרי הבע"ל.

בכלל באם לא יגרע ח"ו בקור זה בעניני ישיבת אח"ת אשר בראשון לציון, ואשר השגחה עליונה זיכתו והצליחתו להיות מיסדה ומנהלה, נכון הדבר. והרי זכה והי' מתלמידיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ואביו כ"ק אדמו"ר נשיאי ישראל, ויוכל לבקר על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ומובן שצריך לברר הפרטים בהנוגע להנסיעה ואופנה.

וזכות התעסקותו במוסד האמור, שבודאי עוד יוסיף בזה, וכהציווי דמעלין בקדש, תעמוד לו ולזוגתו תחי' בכל המצטרך להם, ובמילוי משאלות לבבו לטובה בהנ"ל.

ואף שלכאורה אין צורך לעוררו בהבא לקמן, בכל זה הרי אין מזרזין אלא למזורזין, בהנוגע לנצל יום הל"ג בעומר וחג השבועות הבע"ל בעניניהם, שהוא הפצת המעינות חוצה, ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, שנת סגולה להפצת המעינות שלו, שהיא היא תורת החסידות, ויהי רצון שיעשו בזה ככל הדרוש ובהצלחה רבה ומופלגה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן

ז'רצא

מו"ה חיים שאול: ברוק, ראשון לציון. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'פא, ובהנסמן בהערות שם.