ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רצב

ב"ה, ט' אייר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

בהמשך להמכתב ע"ש צעירי אגו"ח מאשר הנני קבלת מכתבו מב' אייר, יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש, והקודמיו, וכמדומה שכבר כתבתי שאבקש מהמגבית מיוחדת להצטרף בההוצאות דהתועדות שבעבר עד כדי שליש ההוצאה, וכן בהנוגע לל"ג בעומר ועניני דפוס שכותב במכתבו מב' אייר.

במ"ש אודות פלוני - בהנוגע לעבודה בצעירי אגו"ח, כמדומה כבר כתבתי איזה פעמים שבהנוגע לאישים קשה להורות מכאן שהרי הענין תלוי בכמה פרטים.

בכתבו לענינו הוא שעבודתו בעניני הפעילים קשורה בנסיעות והרי לפעמים יגרע זה מלהיות עובר לפני התיבה וממספר הקדישים. - כבר כתבתי בכגון דא איזה פעמים, דפשיטא שקורת רוח ועלי' לנשמה א"א שתבוא ע"י גרעון בעניני תורה ומצות, והרי חינוך על טהרת הקדש נקודה יסודית בזה וזכות הרבים תלוי בזה (דלא בערך אמירת קדיש), שמזה מובן שאין לגרוע בעבודתו בקדש חינוך עטה"ק, ואדרבה להוסיף על זה.

ובכדי שלא יחסר (כפי האפשרי) בהאמור, יש מקום אשר נוסף על אמירת קדיש בזמנים שאפשר לו, ישכור מי שיאמר, ובמילא לא יחסר מעבודתו בקדש. ויהי רצון שגם בהאמור יקוים מצוה גוררת מצוה.

לפלא, שכנראה מבין השיטין וכן מהידיעות המתקבלות מן הצד, הרי מבצע דמצה שמורה בשנה זו - כנראה הי' בצמצום בערך שנים שעברו, אף שע"פ הסברא - איפכא צ"ל מסתברא.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד.

מהסכומים שיקבלו ממגבית המיוחדת - מטובו למסור מאה ושמונים לי' להרב ישראל שי' הס ברעננה להוצאות פעולותיו בחינוך על טהרת הקודש.

ז'רצב

מו"ה ישראל שי': ליבוב, כפר חב"ד. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'פח, ובהנסמן בהערות שם.