ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רצה

ב"ה, י"ב אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מו' אייר, וכמדומה כבר כתבתי שלפלא ההפסק במכתביו. ובטח שבעתיד יתקן זה.

נעם לי לקרות בו ר"פ מהפעולות במשך השבועות והחדשים שעברו. ויהי רצון שיהיו רישומם וההתעוררות והדבורים ופעולות ניכרים במשך כל השנה, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ומובן שבזה תועלת גדולה באם תהיינה הפעולות באופן מסודר ומתוכנן מראש, תכנית מפורטת, וכמו ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר בזה...

ז'רצה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 504.