ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רצו

ב"ה, י"ג אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק, בו כותב אודות ענין הפרנסה וכן אודות מקום מגורם לאחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת.

כפי ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, על תלמידי ישיבה להציע עניניהם לפני הנהלת הישיבה בה לומדים, לא רק ענינים הרוחנים כי אם גם ענינים שלפ"ד גשמים הם, והרי הנ"ל לאמיתתם הם רוחנים יותר מאשר גשמים כמובן.

ויהי רצון אשר השי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית ינחהו בטוב לפניו בכל הנ"ל בטוב האמיתי ואין טוב אלא תורה.

תקותי שאף שאינו מזכיר עד"ז מוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד תוה"ק תורת הנגלה ותורת החסידות והידור בקיום מצותי' והרי הם הצנור והכלים לברכות השי"ת בהמצטרך לאדם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר