ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'רצז

ב"ה, י"ד אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב בענין צוואת ר"י החסיד בהנוגע לשמות כלה וחמותה.

ונראה השמועה שאמרו לו בשם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, שכיון שלאחת מהן שני שמות, הרי בלשונו הק', אין שום חשש בעולם כלל וכלל, עיין שו"ת הצ"צ חלק אבה"ע סי' קמ"ג ופסקי דינים להצ"צ יו"ד סי' קט"ז.

ב) מובן שצריך שלא ישתקע השם השני באופן שישתוו השמות וגדר שם שנשתקע הרי מובא בטור ושו"ע ונ"כ סי' קכ"ט.

וכאן עלי החובה והזכות לעוררו על ההכרח בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שאם בכל המקומות ובכל הזמנים הי' הכרח בזה עאכו"כ בתקופתנו ובמדינות אלו ביחוד, וביחוד שעומד לפני חתונתו בנין בית בישראל בנין עדי עד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'רצז

שמות כלה וחמותה: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תמב, ובהנסמן בהערות שם. חט"ז ו'קד.