ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שא

ב"ה, ל"ג בעומר, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

אגודת נשים דבראנזוויל ואיסט ניו-יארק

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

אייער יערלעכע פייערונג, וואס קומט פאר דעם קומענדיגען דינסטאג, צוויי טעג נאך ל"ג בעומר, וועט זיכער שטיין אונטער דעם רושם פון דעם היינטיגען ליכטיגען טאג פון ל"ג בעומר.

ל"ג בעומר דערמאנט אונז צוויי וויכטיגע מאמענטן, וועלכע זיינען פארבונדן מיט דעם טאג און איינער מיט דעם צווייטן.

ל"ג בעומר אונטערשטרייכט די לעבנס-נויטווענדיקייט צו לערנען און פארשפרייטן תורה מיט אהבת-ישראל און מסירות נפש, ווי אין די צייטן פון דעם גרויסן תנא רבי עקיבא און זיינע תלמידים.

ל"ג בעומר איז אויך דער טאג, ווען איינער פון די גרעסטע פון רבי עקיבא'ס תלמידים, דער הייליגער תנא רבי שמעון בן יוחאי, האט פארענדיקט זיין שליחות אויף דער וועלט, אנהויבן צו אנטפלעקן די אינערלעכע ליכטיקייט און סודות פון דער תורה, און דורך דעם הייליגען ספר זוהר. דורך רבי שמעון בן יוחאי האט דער אויבערשטער געעפנט א נייען קוואל פון טיפערן ג-טלעכן פארשטאנד, פון אמונה און בטחון, צו דערפרישן און שטארקן דעם אידישן פאלק אין א שווערער צייט פון גלות.

אין געציילטע טעג ארום, דעם ערשטן טאג שבועות, זמן מתן תורתנו, וועט ווערן צוויי הונדערט יאר זינט דער הייליגער בעל-שם-טוב האט פארענדיגט זיין נשמה-שליחות - צו פארשפרייטן און מאכן צוגענגלעך צו אלע אידן די אינערלעכע ליכטיקייט פון תורה און מצוות דורך תורת החסידות. די ג-טלעכע קוואלן וואס רבי שמעון בן יוחאי האט געעפנט פאר יחידי סגולה, האט דער בעל-שם-טוב ברייט צעעפנט פאר אלעמען. דערמיט האט דער אויבערשטער געוויזן נאך א גרעסערן חסד צו זיין אויסדערוויילטן פאלק אין א גאר קריטישע גלות-צייט.

ס'איז איבעריק צו אונטערשטרייכן, אז די דאזיקע צייט איז א ספעציעלע סגולה-צייט פאר יעדער טעטיקייט צו פארשפרייטן תורה ומצוות מיט יראת שמים, אהבת ישראל און מסירות נפש - וואס דאס איז דאך די אויפגאבע פון די ליובאוויטשער מוסדות און אלע וועלכע זיינען מיט זיי פארבונדן.

אויף אייך, אלע אידישע מאמעס און פרויען, בפרט זייענדיג אויסגעבונדן מיט די ליובאוויטשער מוסדות, ליגט א באזונדערע פליכט, וואס איז אויך פונקט אזא גרויסער זכות, צו העלפן דורכפירן די ג-טלעכע כוונה און שליחות. דער אויבערשטער זאל מצליח זיין אייער ארבעט, אין א וואקסענדער מאס, אין גוטען געזונד, פריי פון דאגות און זארג, מיט שמחה און לעבעדיקייט, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה.

ז'שא

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 347 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.