ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שה

ב"ה, י"ט אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מפסח שני, ותקותי חזקה אשר למרות פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בהנוגע ללימוד יום זה (נדפס בהיום יום, אז ס'איז קיינמאל ניט שפעט) הרי בהנוגע להענין אודותו כותב, יעמוד על המשמר בתכיפות בשביל שיומשך בפועל וכדרישות רבותינו נשיאינו דוקא כדבעי, ז.א. שיהי' בשני המקומות גם יחד מבצר חסידות ועוד יותר על זה, מקום ממנו יתפשטו עניני חסידות ולא רק מבצר ומגן על הנמצא בהם, והרי זה ג"כ נובע מתוך הדרישה יפוצו מעינותיך כמעלת מים חיים על מים מכונסים ומבוצרים במקומם.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

ובפרט שנמצאים אנו למחרתו של יום הבהיר ל"ג בעומר הילולא דרשב"י, שאמרו בשם רבנו הזקן נ"ע שלפני נשמות הגבוהות כמו רשב"י לא נחרב הבית כלל (ד"ה אלה שמות, להרה"צ הרה"ח הר"ה מפאריטש, בספרו פלח הרמון שמות עמוד ז') וענינו הרי הוא שהי' להמשיך הפנימית בגילוי, וק"ל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.