ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שט

ב"ה, כ"ב אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ל"ג בעומר.

א) בעת רצון יזכירו את אמו תחי', על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להצלחת הטפול הרפואי, ויהי רצון שכשם שכתב הבקשה יבשר טוב בזה, ומובן ופשוט שככל שתתחזק יותר אמו תחי' בבטחונה בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות, במדה מרובה יותר וקודם באה ההצלחה.

ב) במ"ש אודות ההצעה לנסוע למדינת... וכו' - הפתרון בידו הוא, כוונתי, שבאם יחליט בתוקף הדרוש - להפיץ שם היהדות המסורתית ועניני' - ולתכליתה ועיקרה - בהנוגע למעשה בפועל, ומבלי לשים לב להקישוים עמם נפגשים כשרוצים לעשות למען תורתנו תורת חיים ומצותי', אזי נכונה וטובה ההצעה, שהרי כדברי רז"ל תפקיד האדם ותכלית בריאתו, הוא לשמש את קונו (משנה סוף מסכת קדושין), וכלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, ומה בהנוגע לעצמו רוצה ומשתוקק להיות מאלו עליהם נאמר, ואתם הדבקים בה"א חיים כולכם היום, אף בהנוגע לרעהו צריך להשתדל בזה.

וידוע פתגם והוראת מורנו הבעל שם טוב ז"ל שמצות ואהבת לרעך הוא אפילו לאיש ואשה ישראלים אשר מעולם לא ראה אותם. וק"ל.

ג) וכיון שהשנה שנת סגולה היא, שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, אשר מיסודי תורתו הוא שהאהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל חד הוא, הרי תוספת אומץ והשתדלות צריכים להשקיע בעבודה האמורה. וכמו שאהבת השם אחד הביטוים העיקרים שלה, אהבת בנו יחידו (כאו"א מישראל), הרי גם לאידך גיסא, אהבת ישראל, אחד הביטוים ויסודה, כשמקרבים את בני ישראל לאבינו שבשמים לתורתו ולמצותיו. וכיון שנצטוינו על זה הרי בודאי ובודאי היוצר יחד לבם ומבין אל כל מעשיהם, נותן האפשריות והכחות למלאות התפקיד במילואו, אלא שבטובו וחסדו רצה שיעשו זה מתוך בחירה חפשית.

כבקשתו נשלח המכתב מבלי לחכות על התור.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן

ז'שט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 445 והושלמה ע"פ צילום האגרת.