ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שיג

ב"ה, כ"ו אייר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור ליום הרביעי, בו כותב על מה שקרה לו בהעדר החיות, בעניני מחשבות של עצבות וכו' ושואל דעתי בזה.

והנה כל עניני תורתנו תורת חיים, הם הוראה בחיים, (ומכלל הן אתה שומע וכו') וכיון שחלק פנימיות התורה קבעו בזהר הק' (חלק ג' קנ"ב ע"א) שנקראת נשמתא דאורייתא, מובן שכשחסר בחיות הנשמה, חסר בחיות כל עניני הגוף, הם רמ"ח אברים ושס"ה גידים בנמשל - ז.א. עניני רמ"ח מ"ע ושס"ה מל"ת ולימוד ההלכות שלהן, ומובן ג"כ שחיות הנשמה בדרך מהיכי תיתי, וע"ד חיות הנשמה בעת השינה, הרי אף שמספיק זה לפעול באברי העכול אין זה מספיק כלל בהנוגע לעניני הבנה והשגה והרגש אמיתי כי אם דמיונות שוא וחלומות, חלומות מסוג עליהם מדובר בזהר הק' [...] המבוארים בתניא (פרק כ"ט) ומהנ"ל מובן התקון והעצה לכל האמור, הוספה בחיות הנשמה, ז.א.

קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת קדש אשר קדש הוא לה' כמבואר בכתבי האריז"ל בהנוגע ללימוד פנימיות התורה ביום השבת, ויהי רצון אשר הקביעות תהי' - כפתגם רבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) - קביעות לא רק בזמן אלא גם (הוא העיקר) קביעות בנפש, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שיהיו כשרים כדין וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.