ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שטו

ב"ה, כ"ו אייר, תש"כ

ברוקלין.

האברך מרדכי יוסף אלעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מכ"א אייר בבשורה הטובה, אשר התחיל ללמוד ביום הש"ק בבתי כנסיות ביפו מאמרי דא"ח.

ויהי רצון שימשיך בזה בתוספת עוז ובתוספת מרץ, וככל עניני תורה ומצות וקדושה שנצטוינו להעלות בקדש. והרי הציווי תמידי הוא, ז.א. שהפעולות צ"ל בעלי' תמידית. ובפרט בעניני פנימיות התורה, וכמבואר בזהר הק' שנקראת נשמתא דאורייתא, שכל תוספת בנשמה - שמצ"ע פשוטה היא (עיין תניא פרק נ"א) - מוסיפה בכל רמ"ח אברים ושס"ה גידין בגוף. והנמשל בתורה מובן. ומזה הוראה החלטית, שכל יגיעה והשתדלות כדאית בזה. והרי הימים ימי סגולה, ובפרט שמתקרבים לזמן מתן תורתנו ביום הראשון דחה"ש, בו הילולא המאתים של מורנו הבעל שם טוב ז"ל, וחל השתא ביום הרביעי, שכדברי רבנו הזקן בו נטלו ונתלו המאורות, וד"ל.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן

ז'שטו

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 332 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מרדכי יוסף אלעזר שי': גולדשמיד, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל ז'רמה.