ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שכב

ב"ה, א' סיון, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... לפלא גדול שאינו מזכיר בהנוגע לפעולות ליום הבהיר ל"ג בעומר וחג השבועות (אשר הא להא שייך נוסף על הכלל דספירת העומר הוא הכנה ליום החמשים*, שהרי מבואר בדא"ח אשר בחה"ש הי' מתן תורה בכללותה וגילוי פנימיות התורה מעין מתן תורה הי' בל"ג בעומר, ונוסף על הענין דשניהם יום הילולא דהפותחים שביל ודרך ללימוד פנימיות התורה - הרשב"י (לדורו וליחידי סגולה) והבעש"ט לכאו"א מישראל ועד שיפוצו מעינותיו חוצה, וכלשון אגה"ק של הבעש"ט הידוע), ויהי רצון שיבשר טוב - בהנוגע לפעולות בהאמור ובענינים הפרטים גם יחד.

בברכה בלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ז'שכב

*) ול"ג בעומר בפרט יש לו שייכות לפרוס העצרת (נ"כ הטושו"ע או"ח סתצ"ג).