ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'של

ב"ה, ה' סיון, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט אייר.

כשיכתוב שמו ושם אשתו בצירוף שם האם של כ"א מהם יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובהנוגע לבן זכר, שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר מה שקבל מאבותיו, הסיפור בסגנון הכתוב, במה יזכה נער - בן זכר - את ארחו מצות הכנסת אורחים. אלא שמובן שהנ"ל צריך להיות בתוככי שמירת כללות התורה ומצותי', והרי ככל שיהי' המצב גם טוב בזה, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

ובלימוד התורה מובן וגם פשוט, שתהי' לו קביעות עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות ע"י מייסדה מורנו הבעש"ט ז"ל, אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא שלו, שנת סגולה להפצת תורה זו.

בטח נזהרת זוגתו תחי' בהנוגע לכיסוי הראש כדבעי ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין, וכן אשר זוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'של

שמעתי: ראה גם לעיל ח"ד אגרת תשצ, ובהנסמן בהערות שם.