ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שלו

ב"ה, י"ז סיון, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב סיון, סיום וחותם תשלומין דחג השבועות זמן מתן תורתנו.

בעת רצון יזכירו אותו וכן זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות שינוי המצב רוח אצלו, אשר בעת ששומע דברי התעוררות פועל עליו ביותר ואחרי כן וכו'

ידועה עצה היעוצה בזה, שענין התעוררות יקשרו זה תיכף בענין של פועל לימוד התורה או קיום מצוה כדבעי או בהידור, שאז בקל יותר להמשיך בהתעוררות זו, כיון שבא בפועל באיזו פעולה שתהי' וכמובא בספרים הק' שזהו מה שמצינו בכמה מקומות שנצטוה הנביא לעשות ענין בפועל וק"ל.

ובמ"ש אודות דאגת הפרנסה, ידועה עצת חז"ל להרבות בצדקה ולחלקה לרבות פעמים, ומזמנים המסוגלים לזה הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

ובהזדמנות זו הנני לעוררו על ההכרח לקבוע לימוד בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ואם בכל המקומות ובכל הזמנים הי' הכרח בהאמור עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו ביחוד וביחוד אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל שנת סגולה להפצת מעינותיו, שהיא היא תורת החסידות, ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין.