ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שלט

ב"ה, ח"י סיון, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מיום הרביעי בקשת ברכה פ"נ.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה.

מובנת הפליאה והתמי', שאינו מזכיר במכתבו דבר בהנוגע לפעולותיו בהנוגע להפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות מורנו הבעל שם טוב ז"ל, וידועים דברי אגה"ק שלו, אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה קאתי מר. וכן לא - מהשתתפותו בפעולות בית ליובאוויטש, שגם בזה פליאה גדולה לאחרי אשר השגחה העליונה זיכתו בהקירוב הגדול ופנימי מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, ויהי רצון שיבשר טוב גם בזה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ז'שלט

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 460.