ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שמ

ב"ה, כ' סיון, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם

חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו וכן הקטעי מכ"ע.

ולשאלתו בהנוגע להמשך עבודה בהעתקה וכו' - באם יכול לשנות הנהגתו דעד עתה בהנוגע להעתקה שלא תהא מילולית, וכמו שכתבתי בזה כו"כ פעמים, אזי כדאי להעתיק ללשון הקדש כפי שמדובר באה"ק ת"ו, תוכן הענינים שהו"ל ע"י צעירי אגודת חב"ד ושבודאי נמצא אצלו סעט שלם, המעלה בזה שהתוכן מתאים והוגהה פחות או יותר, וכן ישנם המראה מקומות וציונים, ובאם תהי' העתקה ע"ד האמור וישנה אפשריות לזרז, יש להתענין שיהי' נמצא כבר להפצה לח"י אלול הבע"ל יום ההולדת של מורנו הבעש"ט ז"ל...

בברכה לבשו"ט.

ז'שמ

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתעא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תד.

תוכן הענינים: שנדפסו אח"כ בלקו"ש ח"א-ד.