ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שמב

ב"ה, כ"ב סיון, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב בו שואל אודות ענין שמירת העינים.

והנה מובן שאין לזה מקום במכתבים וגם אין צורך בזה, כיון שהדברים מבוארים בספרי חסידות של רבותינו נשיאינו ומהם בקונטרס העבודה לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, נוסף על המבואר בספרי מוסר, וכן עד"ז בהנוגע לשאר החושים, וכללות הענין מובן ג"כ ממאמר רז"ל, דסומא חשוב כמת, והרי הסתכלות העינים באופן האסור היפך התכלית בשבילו נבראו, ה"ז ענין ר"ל סומא לפי שעה ועוד גרוע ואין להאריך בדבר הפשוט.

תקותי חזקה אף שאין מזכיר עד"ז שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות, וכמבואר גודל ההכרח בזה בקונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע ונראה גם במוחש, ועאכו"כ בהנוגע לבן ישיבה, והקביעות עתים צ"ל כמובן בכל יום ובהוספה ביום הש"ק אשר קדש הוא לד' וכמבואר בכתבי האריז"ל.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ז'שמב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 363.