ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שמה

ב"ה, כ"ה סיון, תש"כ

ברוקלין.

האברך עוסק בצ"צ הרב עמנואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכ"ע בם שורת מאמרים ע"ד הבעש"ט ז"ל וכן מעניני יהדות.

ומובן שנהניתי ע"ז שמפרסם בהנוגע להבעש"ט תורתו ושיטתו. ותקותי שתהי' תועלת הדדית - לא רק להקוראים אלא ג"כ להכותב, וק"ל, ובטח ישלח גם ההמשך לזה, ות"ח מראש.

כרגיל בתוככי בנ"י, אבוא גם באיזו הערות בהנדפס כבר, כיון שאפשר עד"ז יהי' גם בהמאמרים הבאים, וכיון שלדעתי יש מקום להתבונן ע"ד הדפסת כל ההמשך בחוברת בפ"ע [כמובן בשיפור ושינוים הדרושים בהתאם לשינוי ממאמרים במכ"ע לחוברת בפ"ע].

והערות בחפזי, ואתחיל בהערה כללית, שמצטט במ"מ מכמה מחברים ועוד יותר - גם בפנים המאמר, וביניהם גם כאלו שספק האם כדאי להביאם בהערה בשולי הגליון (אף שלא כל אחד שם לבו למ"מ) ועאכו"כ בפנים. ובפרט שבהענינים שכותב ומצטט בהם, יש להביא מקור מאלו שאין כל פקפוק בהזכר שמם וחיבור שלהם, ובטח כשיקרא עוה"פ מאמריו יבין למי התכוונתי, וספק בכגון דא - לחומרא, כיון שהקוראים אותו מחוגים שונים ומשונים.

ב) בפרק שני בסוף הסעיף ע"ד הזהר: העתקת המאמר (ירוש' סנה' א, ב) דייך שאני ובוראך יודעים כחך, צריכה תקון.

ג) בפרק ד' בהנוגע לחדרים, שמביא בתור עדות זכרונות שלמה מימון, מפורסם שאינו נאמן בכגון דא, כיון ששנאתו לענינים כאלו העבירתו על כמה ענינים.

ד) בפרק ה': כפי המובא בהמכתבים שנדפסו בהתמים, מעולם לא התראו אדם בע"ש עם הבעש"ט, היפך ממה שכתוב שלמדו ביחד. כן בסוף פרק האמור, שנשמר מגוף כתי"ק הבעש"ט לגיסו, - כבר ביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר בארוכה במכתבו, שמכתבי הגניזה ה"ה העתקה ולא גוף כתי"ק.

ה) כן התחלת הסעיף האחרון 26 שם, מלבד שהסגנון אינו מתאים, הרי גם בהתוכן - אי אפשר לכתוב שמשעה שנולד (או מבן עשר דוקא) לא רצה לגלות ע"ד עצמו [בלקו"ד כ"ו שנה כנסתר - כן הכוונה מעת לידתו* ועד מלאת כ"ו, ואח"כ עשר שנות הלימוד, ואחרי כן כ"ו שנים בגלוי] הכתוב לעיל, כל הנ"ל, בא לעידוד הענין, כיון שכדאי ביותר ההדפסה במכ"ע וההמשך בזה להבא.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'שמה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 333 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרב עמנואל שי': שוחאט, טורונטו. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'סה, ובהנסמן בהערות שם.

*) אבל לא שהסתיר בכוונה א"ע מאז.