ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שמו

ב"ה, כ"ו סיון, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי.

במ"ש אודות המיחוש שלו, עליו לפנות לרופא מומחה במקצוע שהרי כמה טפולים וסממני רפואה נתחדשו בשנים האחרונות ובודאי יש בהם מתאימים לפניו והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

לשאלתו האם ישנה המבטא שהוא כמבטא אחב"י הספרדים, הנה אינו מפרש טעמו מה זה לפתע פתאום ישנה האמור, ומה שמציין לאיזהו מקומן שמצדדים לזכות מבטא אחר, - הנה באם אין טעם מיוחד לשינוי המבטא וכיו"ב, יש להמליץ גם על זה, אל תשנו מנהג אבותיכם ונהרא ונהרא ופשטי'.

בהזדמנות זו מחובתי (וזכותי) לעוררו על ההכרח הגמור לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובפרט אשר מאז ומקדם החזיקו בלימוד זה אחינו הספרדים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהינה כשרות כדין וכן אשר ישמור על תקנת קדמונין לאמר בכל יום אחר תפלת הבקר השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החודש -.