ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שמח

ב"ה, כ"ט סיון, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבה בבשורה הטובה אודות התחלת הבני', ויהי רצון שתהי' התחלה טובה - לבשר טוב בכל עניני בית הספר, אשר השגחה העליונה זיכתה לנהל אותו, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף אור.

תקותי אף שאינה מזכירה עד"ז שדברו עם הילדים ע"ד שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל, ושהיו הדבורים באור וחום חסידותי, כיאות לבי"ס אשר על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר. והרי כיון שדורשים את זה בודאי שניתנה אפשרית מלאה לעשות זה.

בברכה לבשו"ט בענינים הכללים והפרטים גם יחד

מ. שניאורסאהן

ז'שמח

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 331.