ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שנ

ב"ה, ב' תמוז, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז"ך סיון, בו כותב אשר לא נתמלאה תקותו למצוא האוירה בה הורגל במדינתו לפנים ואיך שפעל זה אצלו אכזבה וכו'. - ותקותי חזקה אשר לא יניח להיצר לפתות אותו בטענה האמורה להעדר ח"ו של רגש האהבה במדה הדרושה, ובפרט שהביאור להנ"ל הוא אשר כשנמצאים במצב של סכנה ח"ו מכריח המצב אשר הרגש האמור יהי' תמיד בגלוי ובפועל, כיון שדרוש לנצלו על כל צעד ושעל, כי באם לאו נוגע ביותר תוצאותיו עד לקצה, משא"כ במצב נוח הרבה יותר, שאפילו כשהרגש האמור מתגלה מתבטא זה בענינים שאינם חיונים אזי ענינים דכחות הנפש אחרים בעמדם בפעילות יותר מכסים על הרגש האמור, והבחינה בזה שכן הוא במקרים יוצאים מן הכלל, וכמו בענין חתונה או התועדות פומבית כשבאים אנשים גם מחוגים אחרים, אזי מתבטא הקירוב המיוחד בין אנשי חוג זה ביתר שאת וביתר עז.

במ"ש אודות הלימוד בכתה ז' ח' בבית ספר הרשת, - אינו כותב האם צריך הוא לעבור בחינות וכיו"ב, או שאין העכוב אלא מפני אי התאמת הזמן, שמתחיל הלימוד באלול ואני יעצתיו ללמוד בישיבה עד ר"ה ובאם רק זה העכוב, אזי יש למצוא עצה, כיון שלימוד בביה"ס מניח די זמן פנוי ללימודים לפ"ע מתאימים לתכנית הלימוד בישיבה והרי בתי ספר הרשת במדה חשובה הם המשך והכנה לישיבה.

במ"ש אודות מצב הפרנסה של אביו שי' תקותי חזקה שבעוד זמן קצר יוטב המצב וילך הלוך וטוב וע"פ מה שנאמר מעט מעט וגו' ובטח יודע אביו וגם נוהג כן להפריש לצדקה פרוטות אחדות קודם תפלת הבקר בימות החול.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בטוב הנראה והנגלה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

תקותי שמשתתף בפעולות הפצת המעינות חוצה במסגרת את"ה וצעירי אגו"ח ובפרט הודעת רבנו הזקן (נדפס בספר תורה אור בתחלתו) שע"י מעשה הצדקה נעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה.