ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שנה

ב"ה, פרשת עלי באר ענו לה

ברוקלין, נ.י.

ה' תש"כ, שנת המאתים להסתלקות הילולא

של הבעל שם טוב ז"ל.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת...

ובבואנו זה עתה מר"ח ושבת ר"ח (הכולל מעלת יום השבת ויום החדש גם יחד - שענינם מבואר בד"ה והי' מדי חודש גו' שבת גו', שבלקו"ת פ' ברכה ואור התורה פ' בראשית) חדש הגאולה חדש תמוז.

יהי רצון שיבשר טוב אשר נגאלים כל הענינים הכללים והפרטים גם יחד מכל הבלבולים המניעות והעכובים.

ואשר מביא זה להתחדשות (ענין ר"ח) הכוחות מתחיל מכח התענוג (ענין שבת) ועד לכח העשי' ונמשך כ"ז בהעיקר הוא המעשה - פעולות בהפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד ובפרט בקשר עם חג הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל.

והרי הודיעונו באגה"ק של מורנו הבעש"ט ז"ל אשר עי"ז גם מקרבים את הגאולה האמיתית והשלימה בתוככי כללות ישראל על ידי משיח צדקנו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'שנה

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 202. טופס כזה נשלח לכו"כ.