ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שסא

ב"ה, י"א תמוז, תש"כ

ברוקלין.

ועד דכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח בקשר עם חג הגאולה יב-יג תמוז הבע"ל:

התועדויות דימי הגאולה דכ"ק מו"ח אדמו"ר וגאולתנו שמחות ופעילות, ובפרט בזריזות הקמת כל הבנינים כולם וגמרם בהקדם, בנינים כפשוטם והרוחניים שיחדיו יהלכו, וכהוראת הבעש"ט דעזוב תעזוב עמו דוקא, ומתוך הרחבה יפיצו מעינותיו חוצה, ויציב השם בקרוב ממש גבול אלמנה בביאת מלכא משיחא.

המצפה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו.

בכבוד ובברכת חג הגאולה

מזכיר