ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שסז

ב"ה, כ"ב תמוז, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד לימוד פנימיות התורה - מובן וגם פשוט שמחוייבים (וזוכים) בזה גם לפני הנישואין. כן מובן שבנוגע לתורת החסידות - צריך ללמדה דוקא בספרי אלו המחברים שהייתה בידם לימוד וקבלה איש מפי איש ועד למורנו הבעש"ט ז"ל, מגלה תורת החסידות. ובנוגע לתורת הקבלה דוקא עפמש"כ הרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות וכידוע דהלכה כהאריז"ל וגוריו. דבזה חלוק לימוד הנ"ל מלימוד גליא דתורה. ראה זח"א ה, א. ובכ"מ.

ז'שסז

דוקא בספרי אלו המחברים: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ד'תתכה.