ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שסח

ב"ה, כ"ג תמוז, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהודה שי'

שלום וברכה!

... במש"כ ע"ד שמו"ת ולימוד חסידות - הנה כיון דלימוד זה אפשר דאתי לאימשוכא ובכלל אין לו קצבה ונוסף ע"ז שמו"ת זמנה קבוע נ"ל דלומדין חסידות לאחרי שמו"ת.

כמובן באם המדובר בלימוד דיחיד ולא כשמתקבצים ביחד כו'. ולמדין בכ"ז משו"ע או"ח סו"ס תלא.

ז'שסח

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 364, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יהודה: שמוטקין, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'רא, ובהנסמן בהערות שם.