ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שעב

ב"ה, כ"ט תמוז, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ז תמוז, יהפך בקרוב לששון ולשמחה, בהנוגע לבנו... שי' ואופן הסתדרותו בעתיד.

וכמדומה אשר בשיחתנו, אף שהיתה קצרה בכמות הזמן, אמרתי דעתי שלע"ע אין לשלחו מביתם, כיון שבודאי לא תהי' השגחה עליו במקום אחר כמו שאפשר להיות בבית, אבל ביחד עם זה בכדי שלא תהי' ענין של פינוק מיוחד ועוד והוא העיקר לחזק את המרץ שלו, יש להמציא לו נוסף על לימודיו גם ענין של עסקנות שהוא יהי' המנהיג, וכמו קבוצת ילדים צעירים ממנו, שילמוד עמהם בלימודי קדש, וכיו"ב, ורואים במוחש שהצלחה בדבר מוסיפה במרץ ובעצמאות, וכשהוריו שי' ישגיחו על זה בקירוב מקום, בודאי שמזמן לזמן יוכלו להוסיף בתפקידו באופן שיתקדם יותר ויותר.

ומובן שכל הוספה בעניני תורה ומצות, והרי בעניני טוב וקדושה ככל שיהי' המצב גם טוב בזה, תמיד יש מקום להוסיף, כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי, מוסיפה בברכת השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.