ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שעג

ב"ה, ר"ח מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו עם המצורף אליו, ומצורף בזה הקבלה.

ובהיותי בערב ר"ח מנחם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתים מתאים לתוכן כתבו.

ובעמדנו בר"ח מנחם אב, שכשמו כן הוא, אשר אבינו שבשמים, מנחם את כאו"א מבניו - בני בכורי ישראל ובנים אתם לה' אלקיכם - תמורת אלו הענינים שקרו במשך ימים ושבועות אלו, יהי רצון שיראה כ"ז גם לעיני בשר ובטוב הנראה והנגלה, בנין תחת חורבן ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה תחת בין המצרים, ובעגלא דידן ע"י משיח צדקנו.

לההערה בלקו"ת פנחס (עז, ג. שיטה המתחילה "באור"): באוא"ס - ולכאורה צ"ל "בא"ס". ועד"ז י"ל גם בשורה שלאחרי, אבל בכ"מ גם א"ס נקרא אוא"ס (יעוין לקו"ת שה"ש ח, א ובכ"מ). כי א"ס לא קאי על עצמותו ומהותו ממש, כי הוא גם תחלה אין לו.

וכדיוק הרמ"ע הובא ונתבאר בלקו"ת פקודי (ז, סע"ב).

בברכה לבשו"ט.

ז'שעג

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'קלו, ובהנסמן בהערות שם.