ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שעז

ב"ה, ב' מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ו תמוז.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובמה שחושדין אותו במה שאין בו, - העצה לזה להתרחק מהענין עד קצה האחרון, ז.א. אפילו במקום שיש רק צל של ספק שאולי יש לאחר חלק ושייכות בדבר.

לכתבו בהנוגע לענין שידוך, צריך לעשות בדרך הטבע ובדרכי צניעות, ולחזק בטחונו בהשי"ת שהוא מזווג זיווגים והמשגיח בהשגחה פרטית על כל או"א שינחהו בטוב לפניו,

מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, וכן אשר בכל יום חול קודם הנחת התפילין יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א