ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שפה

ב"ה, ד' מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ

מו"ה מיכאל יהודה ארי' ליב שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב תמוז, ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו.

נעם לי ביחוד מ"ש שבנו אהרן שי' נרשם להשכון בכפר חב"ד, ובטח קבל מכתבי שלי בזה כנ"ל.

ויהי רצון שיבשר טוב, בטוב אמיתי - שהוא כדברי רז"ל טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות, בכל הענינים אודותם כותב.

והרי נמצאים בימי זכרון לחורבן, שתכלית הזכרון לדעת סיבת החורבן (ומפני חטאינו) ומיעוט החורבן הרי זה ע"י בנין, אלא שכמבואר בדא"ח לע"ע מוסיפים אורות באצילות ובנין באצילות, ובעגלא דידן בביאת משיח צדקנו יתגלה גם בעולמנו זה התחתון. ומבואר בדא"ח* הדוגמא - איך שכמה כחות נמצאים במקום אחד - שעד"ז כל העולמות, מתחיל מן עולם האצילות ועד העשי'. וק"ל.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ז'שפה

*) בי' דשוש אשיש - בלקו"ת. ועוד.

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 487 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה מיכאל יהודא ארי' ליב: כהן. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תשנו, ובהנסמן בהערות שם. חי"ח ו'תקעט.