ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שפז

ב"ה, ד' מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

... ז"ע ראיתי מאמר כת"ר בהפרדס דמנח"א לענין ברכת המפיל - ויעוין בזה אשל אברהם (להגה"צ מבוטשאטש) לאו"ח סרל"א ורל"ט שהאריך. הובא בקיצור בארחות חיים החדש סרל"ט.

ובאותו ענין: דהאחרונים לאו"ח סרל"ט (פרמ"ג ועוד) כתבו שברכת המפיל הוי דהזמ"ג - וצע"ג, דא"כ כל ברכות השחר דינן כן (ראה בש"ס ברכות ס, ב ובראשונים דבסדר אחד זא"ז באות כולן). והרי בברכות השחר הקפידו נשים, ואפילו על אחת מהן וכידוע השקו"ט בברכת שלא עשני כו'.

ז'שפז

מו"ה שמואל: יאלאוו, סיריקיוז. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'עד, ובהנסמן בהערות שם.

השקו"ט בברכת שלא עשני: ראה קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' ל סי סח.