ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שפח

ב"ה, ה' מנ"א, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מב' מנ"א, ולשאלתו בהנוגע לקביעת מועד לכניסה לדירה החדשה.

ע"פ מאמר רז"ל הידוע, באם אפשר לא בחדש זה כי אם בחדש אלול חדש

הרחמים - מהנכון הוא, ומנהגנו להכניס לכל לראש סידור חומש תהלים ותניא, נוסף על המנהג (שכמדומה פשוט הוא בכל מקום) דלחם ומלח.

בהנוגע לקביעות המזוזות, עליו לדרוש על מנהג אה"ק ת"ו בכגון דא, ומנהגנו ובחו"ל *, לקבוע תיכף לכניסה בלא ברכה, וביום השלשים מסירים מזוזה אחת לבדקה (או להחליפה במהודרה) וקובעים אותה בברכה בכוונה להוציא כל שאר המזוזות.

לכתבו בהנוגע לאמירת ברכות השחר בצבור, - ידוע מנהגנו לאומרם בבית ובפרט בתקופתנו שכמה זמן בין הקימה לביאה לבית הכנסת ובינתים אי אפשר שלא יבטא דבר תורה וכו'.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ותקותי אשר יוסיף בבשו"ט בעניני בריאות ובעניני הפצת היהדות והפצת המעינות בפרט, וביחוד אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של מורנו הבעל שם טוב ז"ל, שנת סגולה להפצת מעינותיו שהיא היא תורת החסידות ועד שיגיעו גם חוצה, ויעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ז'שפח

מו"ה משה: הייזלר, תל אביב.

*) ראה שו"ע יו"ד סרפ"ו סכ"ב.

ומנהגינו: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'תשטז, ובהנסמן בהערות שם.

מנהגנו לאומרם בבית: ראה גם לעיל חי"ח אגרת ו'תשעד.